Celem fundacji jest:

  1. Profilaktyka i edukacja w zakresie promowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się i propagowania wiedzy na temat wpływu zdrowia na bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozytywnego oddziaływania wody na organizm ludzki
  2. Promowanie edukacji szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez wspieranie inicjatywy uczących młodych ludzi przedsiębiorczości
  3. Rozwój szeroko rozumianej kultury społecznej, w tym szczególnie kultury muzycznej w tym promowanie muzykowania w rodzinie

logo-fundacja

Numer KRS: 0000484894

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat TARNOWSKI, gmina TUCHÓW, miejsc. TUCHÓW

2.Adres ul. TARNOWSKA, nr 48, lok. —, miejsce. TUCHÓW, kod 33-170, poczta TUCHÓW, kraj POLSKA

 

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały Fundatora z dnia 26 sierpnia 2013 r.

STATUT
Fundacji „WIMED +”

I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba.

§ 1
1. Fundacja „WIMED +” zwana w dalszej części Statutu Fundacją ustanowiona jest przez Pana Zdzisława Dąbczyńskiego, aktem notarialnym z dnia 26 sierpnia 2013 r. rep. A nr 5385/2013. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ulicy Kościuszki 4 przed notariuszem Agatą Uliasz.

2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „WIMED +”

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

4. Fundacja jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną, może zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać
i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, użytkować majątek Fundacji
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego statutu.

5. Fundacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Fundacja jest organizacją pozarządową przewidującą prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w zakresie celów statutowych.

7. Fundacja może prowadzić działalność leczniczą z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

9. Mottem przewodnim działalności Fundacji jest sentencja „Co zrobisz dla innych abyś sam zasłużył na pomoc”, co oznacza, iż pomoc udzielana przez Fundację w ramach realizowanych celów zmierza do uruchomienia w beneficjentach potrzeby dalszego pomagania, inspirowania i dalszego rozwoju oraz kształtowania postawy, zgodnie z którą zawsze można zrobić więcej niż się musi.

§ 2
10. Siedzibą Fundacji jest Tuchów.

11. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

12. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3
Fundacja może ustanawiać wyróżnienia, medale i odznaki honorowe,
i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.

II. Cele i sposoby ich realizacji oraz przedmiot i formy działania Fundacji.

§ 4
1. Celem Fundacji jest:
1.1. Profilaktyka i edukacja w zakresie promowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się i propagowania wiedzy na temat wpływu zdrowia na bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozytywnego oddziaływania wody na organizm ludzki.
1.2. Promowanie edukacji szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez wspieranie inicjatyw uczących młodych ludzi przedsiębiorczości.
1.3. Rozwój szeroko rozumianej kultury społecznej, w tym szczególnie kultury muzycznej w tym promowanie muzykowania w rodzinach.
2. Realizacja celów Fundacji następuje m.in poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym,
2) wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu medycznego, leków itp.
3) inicjowanie i wspieranie (finansowo, organizacyjnie, rzeczowo) programów i przedsięwzięć mających na celu prowadzenie szeroko rozumianej promocji zdrowia i innych wyżej założonych celów, a także tworzenie warunków do edukacji społecznej na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka przedsiębiorczości szczególnie młodego pokolenia, promowanie muzyki i edukacji muzycznej, szczególnie w rodzinach.
4) organizowanie szkoleń, sympozjów, wykładów, zajęć, konkursów i warsztatów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się w szczególności propagowanie wiedzy na temat wpływu zdrowia na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pozytywnego oddziaływania wody na organizm ludzki,
5) organizowanie i finansowanie programów i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie społecznego zaangażowania na rzecz skutecznej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i zmiany świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych, inicjowanie i wspieranie (finansowo, organizacyjnie, rzeczowo) programów i przedsięwzięć mających na celu tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie postaw i przekonań prozdrowotnych,
6) dystrybucja wody mającej pozytywne oddziaływanie na organizm ludzki.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organami administracji publicznej, samorządami terytorialnymi oraz innymi organizacjami i placówkami oświaty, kultury i ochrony zdrowia dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w zakresie:
a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
b) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
c) Opieka zdrowotna (PKD 86).
d) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
e) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
f) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
g) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
h) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90).
2. Działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji lub zezwolenia będzie podjęta dopiero po ich uzyskaniu.

III. Majątek Fundacji oraz zasady gospodarki finansowej.

§ 6
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Fundusz założycielski wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Z funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych) na działalność statutową, a kwotę 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności będą pochodzić z:

a. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji dobroczynnych, zarówno z kraju jak i zagranicy,

b. dotacji i grantów,

c. subwencji, spadków i zapisów otrzymywanych z kraju i z zagranicy,

d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

e. zbiórek i imprez publicznych oraz ofiarności publicznej,

f. lokat i inwestycji w instrumenty finansowe,

g. działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie ze Statutem.

§ 7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 8
Środki majątkowe Fundacji przeznaczone są na:
1. finansowanie działalności statutowej Fundacji,
2. pokrywanie kosztów własnych Fundacji.

§ 9
1. Podział środków Fundacji na poszczególne cele określa Zarząd Fundacji z uwzględnieniem życzeń ofiarodawców dotacji, darowizn, spadków i zapisów co do przeznaczenia pochodzących od nich środków.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony cel realizowany przez Fundację. Zarząd Fundacji może nie zaakceptować zaistnienia tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

3. W zakresie działalności prowadzonej przez Fundację zabronione jest:

• udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

• przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

• wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10
1. Środki pieniężne Fundacji przechowywane są na rachunku bieżącym instytucji bankowej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 11
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2014 r. Roczne sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd do dnia 31 marca następnego roku. Zarząd zatwierdza sprawozdanie zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Oprócz sprawozdania finansowego Zarząd sporządza sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji wymagane przez stosowne przepisy prawa w terminach i na zasadach określonych w tych przepisach.
3. Zarząd corocznie przedstawia sprawozdania określone w ust. 1 i 2 powyżej Fundatorowi oraz Radzie Nadzorczej w terminie 2 tygodni od daty ich sporządzenia.

IV. Organy Fundacji.

§ 12
Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji,
- Rada Nadzorcza.

Zarząd

§ 13

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na 5 letnią wspólną kadencję.

2. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

4. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli podpisuje w w imieniu Fundacji jeden członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego świadczenia woli podpisują w imieniu Fundacji łącznie dwaj członkowie Zarządu.

5. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

§ 15
1. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:

- podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju;
- zarządzanie mieniem Fundacji
- uchwalanie programów działalności oraz planów finansowych Fundacji;
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji ,
- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz innych sprawozdań wymaganych przez przepisy prawa,
- dokonywanie podziału dochodu wynikającego z rocznego bilansu na poszczególne cele i wydatkowanie tych środków;
- określanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
- uchwalanie regulaminów wewnętrznych, regulaminu Zarządu za wyjątkiem Regulaminu Rady Nadzorczej,
- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
- powołanie Dyrektora Fundacji,
- przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
- podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji na wniosek Rady Nadzorczej.
- uchwalanie zmian celów i Statutu Fundacji.
- Powoływanie stałych lub doraźnych Komisji eksperckich

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Zarządu inny członek Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia oraz początku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień dotyczących większości określonych w niniejszym Statucie.

3. Zarząd uchwali regulamin Zarządu, określający strukturę organizacyjną, formy działania oraz tryb odbywania posiedzeń i pracy Zarządu.

4. Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 17
1. Do kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji Zarząd może powołać dyrektora Fundacji, określając zakres jego kompetencji.

2. W razie utworzenia wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji jednostkami tymi kierują ustanowione przez Zarząd osoby podlegające Zarządowi, a w razie powołania dyrektora Fundacji – podlegające bezpośrednio dyrektorowi Fundacji.

3. Zarząd Fundacji może powołać stałą lub doraźną Komisję Ekspertów o charakterze doradczym i opiniodawczym składająca się z osób posiadających fachową wiedzę z zakresu medycyny, profilaktyki i ochrony zdrowia lub inną z zakresu objętego działalnością statutową Fundacji.

4. Celem działania Komisji Ekspertów jest prowadzenie badań i analiz przedstawionych przez Zarząd zagadnień z zakresu działalności statutowej Fundacji oraz przedstawianie Zarządowi swoich opinii czy wniosków z przeprowadzonych badań i analiz.

Rada Nadzorcza

§ 18
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 do 5 osób.

2. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator. Następnych członków Rady Nadzorczej na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Nadzorczej , powołuje swą decyzją Fundator.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, może też wybrać jego Zastępcę i Sekretarza. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

4. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

5. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Nadzorcza sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 19
1. Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych.

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- opiniowanie uchwalanych przez Zarząd programów działalności oraz planów finansowych Fundacji i jej wyodrębnionych zakładów,
- nadzór nad działalnością Fundacji ,
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- ocena pracy Zarządu, ocena corocznych sprawozdań finansowych i innych sprawozdań sporządzanych przez Zarząd i udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
- przedstawianie Zarządowi wniosku o likwidację Fundacji.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z członkostwem
w Zarządzie Fundacji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej:

• nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

• nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

V. Postanowienia końcowe.

§ 20
Zmiana statutu i celu Fundacji może być dokonana na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów całego składu Zarządu. Zmiana celu Fundacji wymaga zgody Fundatora.

§ 21
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbliżonym celu działalności,
z tym, że dotychczasowy cel Fundacji powinien być utrzymany w ramach fundacji powstałej z połączenia.

2. Połączenie się z inną fundacją następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów całego Zarządu oraz uchwały właściwego organu drugiej fundacji.

3. Uchwała o połączeniu powinna określać sposób i termin połączenia oraz może, w razie potrzeby, rozszerzyć dotychczasowy cel fundacji.

§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych
i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Nadzorczej. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd.

3. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji określa Zarząd w uchwale o likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

FUNDATOR:

ZDZISŁAW DĄBCZYŃSKI